CREARE ŞI MODENIZARE SPAŢII PUBLICE URBANE ZONA ADIACENTĂ STRĂZII BICAZ, MUNICIPIUL TG-JIU, cod SMIS 7534

Valoarea totală: 8.806.420,16 lei.

Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane în Municipiul Tg-Jiu, împreună cu celelalte proiecte incluse în PIDU pentru Zona Inelară.

Obiectivul specific al proiectului constă în modernizarea şi reabilitarea:

 • Str. Bicaz cu originea în Str. Vasile Alecsandri și punctul terminus în șoseaua de centură a orașului, având lungimea tronsonului studiat de 980 m, cuprins între km 0+320 (km 0+000 al proiectului) și km 1+300 al străzii (km 0+980 al proiectului).
 • Str. Hidrocentralei cu originea în șoseaua de centură a orașului și punctul terminus în Str. Lotrului, având lungimea tronsonului studiat de 520 m, cuprins între km 0+240 (km 0+000 al proiectului) și km 0+760 al străzii (km 0+520 al proiectului).

Servicii:

 • Verificarea respectării clauzelor contractului de finanțare;
 • Verificarea respectării eligibilității cheltuielilor;
 • Verificarea plăților făcute în baza contractelor încheiate pentru proiect (lucrări și servicii): facturi, anexe, rapoarte, situații de lucrări, etc.;
 • Încadrarea și verificarea încadrării cheltuielilor pe liniile bugetului , anexă la contractul de finanțare;
 • Transmiterea către OI  a notificărilor privind depunerea cererilor de rambursare;
 • Întocmirea Cererilor de rambursare (se estimează că se vor depune lunar) şi anexarea documentelor justificative ce însoţesc cererea de rambursare spre a fi verificate de către PIU în vederea transmiterii către OI (în scopul efectuării rambursării), inclusiv multiplicarea acestora în 4 exemplare (media pe exemplar: 1200 pagini), numerotarea și inscripționarea (2 ștampile/pagina), inclusiv îndosarierea acestora în bibliorafturi;
 • Cererile de rambursare vor fi finalizate în maxim 5 zile lucrătoare de la preluarea documentelor originale de la beneficiar;
 • Completarea cererilor de rambursare cu documentele solicitate (clarificări) de AM PO, OI, auditori – în termenul impus prin solicitare;
 • întocmirea, actualizarea şi transmiterea la finanţator a Graficului de depunere a cererilor de rambursare;
 • asistenta pentru beneficiar la intocmirea rapoartelor de progres în conformitate cu Anexa III la Contractul de Finanţare- Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor;
 • Transmiterea la OI a cererii de rambursare finală în termen;
 • Transmiterea la OI, trimestrial, de notificări privind depunerea cererilor de prefinanţare/ rambursare pentru trimestrul următor;
 • Instruirea personalului beneficiarului și urmărirea păstrării evidenţei contabile folosind conturi analitice distincte pentru Proiect (sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare);
 • Raportări lunare către beneficiar privind sumele cheltuite, solicitate spre rambursare, rambursate și previzionate pentru acoperirea cheltuielilor;
 • Consilierea beneficiarului privind eficientizarea alocărilor financiare și întocmirea cash-flow-urilor  pentru proiect.