Mediu & protectia mediului

Varietatea de provocari si probleme de mediu ne motiveaza sa ne implicam in elaborarea de strategii inovatoare de protejare a cadrului natural si a resurselor aferente.

Protejarea habitatelor naturale, controlarea si limitarea efectelor poluarii asupra solului, apei si aerului, gestionarea deseurilor, furnizarea moderna de apa sigura pentru comunitati, prevenirea calamitatilor naturale si reducerea efectelor produse de acestea sunt reperele de baza ale ingineriei de mediu pe care o desfasuram la KONSENT.

Apa este o resursa pretioasa, indispensabila vietii, industriei si agriculturii, insa calitatea si cantitatea acesteia sunt amenintate de o paleta intreaga de factori.

Poluarea, modificarile climatice, cresterea populatiei si redimensionarea comunitatilor, degradarea infrastructurii sunt elemente ce solicita strategii elaborate de management al apei, incepand de la sursa si pana la furnizarea casnica si industriala.

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE

O infrastructura moderna de apa imbunatateste in mod direct calitatea vietii si contribuie la prosperitatea populatiei si a industriei.

Sustinem nevoia unor sisteme de furnizare si colectare moderne, eficiente, corelate cu nevoile comunitatilor deservite si specificului mediului natural in cadrul carora sunt construite.

Ne implicam in extinderea si modernizarea retelelor de apa si canalizare, de la etapa de planificare si pana la cea de supervizare, identificam vulnerabilitatile infrastructurii existente si asiguram o mai buna eficacitate a acestui proces.

CONSTRUIREA SI MODERNIZAREA STATIILOR DE TRATARE A APEI POTABILE

O apa sigura este un angajament pentru protejarea sanatatii publice.
Poluarea accentuata, cresterea numarului de consumatori, fondurile limitate sunt provocari ce solicita solutii complexe si performante de control si tratament al apei, la costuri accesibile.

Planificam si gestionam proiecte de construire, modernizare si extindere a capacitatii de tratare si distributie a apei potabile, compatibile cu nevoile beneficiarilor si responsabile cu mediul natural.

CONSTRUIREA SI MODERNIZAREA STATIILOR DE EPURARE

Epurarea este un proces elaborat, ce vizeaza transformarea apei uzate provenite din sistemul de canalizare intr-o apa ce poate fi deversata in siguranta, fara a produce prejudicii mediului natural sau sanatatii publice.

Asistam proiecte de modernizare a statiilor de epurare ecologice, performante si inovative, prin care apa este tratata conform legislatiei de mediu in vigoare si poate reveni in natura in siguranta.

SURSELE SI RESURSELE DE APA

Alimentarea cu apa a populatiei este legata indisolubil de continuitatea surselor si resurselor de apa si mentinerea factorilor de cantitate si calitate a acestora.

Identificam, evaluam si valorificam sursele de suprafata si apele subterane, proiectand sisteme functionale, eficiente, moderne si accesibile financiar.

Totodata, suntem dedicati protejarii surselor naturale de apa, analizand indeaproape modul in care acestea sunt afectate de activitatea antropica si oferind solutii adecvate, eficiente pe termen lung.

MANAGEMENTUL APELOR

Printr-o intelegere profunda a complexitatii ciclului apei in natura si a schimbarilor climatice si o anticipare a necesitatilor si problemelor, ne implicam in proiecte ce vizeaza o viarietate de probleme de management al apei:

  • gestionarea resurselor de apa, pentru asigurarea continuitatii si calitatii;
  • imbunatatirea calitatii si sigurantei infrastructurii de aductiune cu apa;
  • proiectarea si gestionarea retelelor de aductiune cu apa;
  • gestionarea procesului si sistemelor de tratare al apei potabile si epurare a apei uzate;
  • gestionarea apelor pluviale;
  • asistenta in imbunatatirile funciare;
  • strategii de prevenire a inundatiilor;
  • amenajarea de constructii hidrotehnice cu diverse destinatii;
  • evaluarea si exploatarea potentialului hidroelectric al cursurilor de apa.

APA PENTRU INDUSTRIE

Pentru a putea sustine performanta economica si totodata a reduce riscurile pentru mediul natural, actorii industriali au nevoie de strategii adecvate de management al apei industriale.

Utilizarea de noi poluanti industriali, nevoia de extindere a operatiunilor, aparitia de noi reglementari in domeniul ecologic sunt provocari reale.

Proiectam si asistam proiecte de prevenire a poluarii prin procesarea apelor industrale in siguranta, minimizarea deseurilor, si modernizarea sistemelor de tratare.

INUNDATII

Modificarile climatice accentuate antreneaza schimbari ale tiparelor de precipitatii si aparitia de fenomene meteorologice extreme – inundatii, furtuni.

Elaboram si asistam implementarea strategiilor de prevenire a inundatiilor si de reducere a impactului acestora asupra mediului natural si a pagubelor materiale produse comunitatilor, prin analize de risc si in stransa legatura cu strategia nationala in domeniu.

EROZIUNE COSTIERA

Prin intelegerea modului in care functioneaza procesele costiere (factorii naturali care modeleaza litoralul, depunerea si transportul sedimentelor, ratele actuale de eroziune, punctele-cheie), ne implicam in proiecte de protectie si reabilitare a zonei costiere, pentru a spori siguranta populatiei si a contribui la dezvoltarea turistica si economica.

Credem ca initiativele de valorificare strategica a deseurilor de-a lungul intregului ciclu sunt o oportunitate de a compensa deficitul de resurse si de a limita impactul asupra mediului inconjurator.

Gestionarea deseurilor este o chestiune de interes global; circuitul produselor in natura si ritmul de deteriorare al acestora necesita regandirea traseului parcurs dupa incheierea ciclului standard de viata.

CONSTRUCTIA DE STATII DE COLECTARE, SORTARE, TRATARE SI DEPOZITARE A DESEURILOR

Oferim solutii de management complet al deseurilor, incurajand reducerea acestora chiar de la sursa, pentru a maximiza capacitatea de reciclare ulterioara, a optimiza costurile de colectare si eliminare a acestora si a limita pierderile.

Proiectam si supervizam construirea statiilor de colectare, triere, transport, depozitare, tratare si reciclare a deseurilor, in functie de tipul lor (civile, industriale, cu grad mare de risc), pentru valorificarea lor ca materie prima sau ca resursa energetica.

DEZAFECTAREA STATIILOR DE COLECTARE CARE NU INDEPLINESC STANDARDELE DE MEDIU IMPUSE DE UE

Practicile de colectare mixta a deseurilor sunt neconforme legislatiei de mediu aplicabile statelor UE, care prevede colectarea selectiva si reciclarea a cel putin 50% din masa totala a acestora.

Sprijinim procesul de dezafectare a centrelor de colectare ce nu raspund normelor ecologice europene.

Ne implicam in proiecte de amploare ce vizeaza ocrotirea biodiversitatii si a habitatelor importante, cat si utilizarea durabila a resurselor neregenerabile.

Protejarea mediului natural si a resurselor sale, cat si stoparea degradarii acestora reprezinta o necesitatate si totodata o responsabilitate colectiva.

Incurajam un management durabil, capabil sa sustina conservarea patrimoniului natural al siturilor protejate din reteaua Natura 2000, cat si a altor zone de importanta ecologica.

Minimizarea emisiilor de carbon in atmosfera este o componenta importanta a politicii de atenuare a poluarii.

Emisiile provenite de la centralele de termoficare reprezinta o sursa majora de poluare a aerului. Minimizarea acestora este un obiectiv pe care il putem atinge, prin solutii ce asigura eficienta energetica si protejeaza calitatea aerului, din respect pentru mediu si locuitori.

Realizam proiecte de reabilitare a terenurilor contaminate de o varietate de substante poluante, a iazurilor de decantare si haldelor de steril, in spiritul dezvoltarii durabile.

Zonele poluate istoric sunt o consecinta a industrializarii accentuate, in urma careia numeroase arii au fost afectate de poluanti persistenti, cu grad ridicat de risc pentru mediu si populatie.