MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ROCADĂ PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Valoarea totală: 76.157.873 lei.

Obiectivul general:
Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii SV Oltenia şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor,în vederea stimulării dezvoltării economice durabile prin fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere şi traversarea municipiului Tg-Jiu în condiţii de siguranţă.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la realizarea variantei de ocolire a DN66-E79 prin:

 • Modernizare drum de la desprinderea din DN66 în sud (km 69+850) până la strada Termocentralei;
 • Reabilitare strada Termocentralei până la intersecţia cu strada Luncilor;
 • Covor asfaltic pe strada Luncilor, pe o porţiune de 0,66 km;
 • Reabilitare strada Barajului între intersecţia cu strada Luncilor şi cea cu DN66 (km 76+000) în nordul municipiului;
 • Modernizare drum existent pentru realizarea unei legături între DN67D (în vestul municipiului) şi strada Barajului;
 • Realizarea unei deschideri suplimentare la pasajul de cale ferată existent în sudul municipiului, pe  linia Amaradia-Bârseşti.

Rezultate:

 • 13 km drum modernizat-reabilitat;
 • 1,750 km sensuri giratorii;
 • 2 anunțuri de presă (inclusiv pe videotext la posturi locale TV, pentru începerea/finalizarea lucrărilor);
 • 2 comunicate de presă (pentru începerealfinalizarea lucrărilor);
 • 3 conferințe de presă;
 • 6 panouri de promovare;
 • 2 plăci permanente;
 •  3 bannere;
 • 500 pliante și 200 mape prezentare;
 •  2 spoturi TV local (pentru începerea/finalizarea lucrărilor), 1 film privind execuția lucrărilor și 100 DVD cu filmul execuției lucrărilor;
 • fotografii cu execuția lucrărilor;
 • 1 conferință regională pentru diseminarea rezultatelor;
 • 10 anunțuri posturi naționale de radio privind noul drum;
 • 2 anunțuri posturi naționale TV privind noul drum.

Servicii:

 • Servicii de consultanţă în achiziţii publice, management de proiect şi management financiar pentru implementarea proiectului.
 • Pregătirea Manualului pentru Procedurile de Management al contractului de finanţare;
 • Verificarea şi recomandarea către Autoritatea Contractanta cu privire la conformitatea şi autenticitatea tuturor certificatelor, poliţelor de asigurare, garanţiilor, etc pentru care executantul şi prestatorii sunt responsabili conform Condiţiilor Contractelor;
 • Verificarea şi propunerea spre revizuire, daca este cazul, in vederea aprobarii, a programului de raportare a activitatii prestatorilor;
 • Analizarea şi (dacă este cazul) emiterea de instrucţiuni spre corectare a Programului de Raportare a prestatorilor după evaluarea detaliată a conformităţii resurselor alocate şi a perioadelor de timp propuse;
 • Verificarea existenţei tuturor anexelor la solicitările de plată, corelarea acestora, respectarea reglementărilor impuse de Finanţator;
 • Admiterea la plată numai a facturilor însoţite de documente justificative;
 • Iniţierea şi prezidarea şedinţelor lunare de progres; pregătirea şi înaintarea către UIP a minutelor şedinţelor şi asigurarea că toate problemele care apar sunt soluţionate cu promptitudine;
 • Consilierea Autoritatii Contractante cu privire la modalităţile posibile pentru reducerea cheltuielilor proiectului, scăderea duratei execuţiei sau îmbunătăţirea calităţii managementului proiectului;
 • Primirea, verificarea şi aprobarea solicitărilor lunare de plată („Facturi de Execuţie a Lucrărilor”, vizate de Consultantul pentru Supervizare (Inginer), “Facturi pentru Servicii de Urmărire a Execuţiei/Consultanţă pentru Supervizare”, vizate de UIP, prin Manager Tehnic, “Facturi pentru Servicii de Publicitate”, vizate de UIP, prin Manager Publicitate) şi a altor documente solicitate şi furnizarea la UIP al AC a tuturor rapoartelor, certificatelor, etc pregătite sau înaintate de prestatori;
 • Furnizarea de asistenţă permanentă pentru UIP al AC prin telefon / fax / e-mail, cu privire la orice aspect legat de implementarea contractului, inclusiv rapoarte ad-hoc la solicitarea AC şi/sau AM;
 • Întocmirea dosarelor Cererii de Prefinanţare şi Cererilor de Rambursare, conform Anexelor si Modelelor impuse de finantator;
 • Întocmirea Rapoartelor de progres;
 • Monitorizarea conformităţii implementării cu prevederile Contractului de Finanţare,  si din punct de vedere al perioadei de timp, al costurilor şi al eligibilitatii cheltuielilor;
 • Organizarea unui sistem de arhivare (digital şi pe hârtie) în vederea urmăririi implementării proiectului;
 • Confirmarea conformităţii valorii lucrarilor efectuate cu documentele de Licitaţie şi ofertele  Contractorului si prestatorilor;
 • Predarea către investitor a toturor documentelor (copii şi originale) produse pe parcursul implementării proiectului;
 • Emiterea Cererii de Rambursare  finală în conformitate cu prevederile contractuale şi a procedurilor adoptate;
 • Raport Final privind prestarea serviciilor de Management al proiectului.