REABILITARE DJ 101G TĂTĂRANI (DJ 101D) – BRAZI – TINOSU – SIRNA – HABUD – CRIVĂŢU (DN 1A) KM 0+000 – KM 24+020, JUDEŢUL PRAHOVA, KM 24+020 – KM 30+120, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Valoarea totală: 45.802.088 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitaREA drumului judeţean 101G Tătărani (DJ 101D)- Brazi – Brazii de Jos – Şirna – Hăbud – Crivăţu (DN 1A), km 0+000 – 30+120.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Dimensionarea sistemului rutier (de ranforsare) pentru trafic de perspectivă la sarcina pe osie de 115 KN;
 • Realizarea acostamentelor din piatra spartă;
 • Realizarea dispozitivelor de colectare si evacuarea apelor;
 • Amenajarea drumurilor laterale, spaţiilor de parcare, staţiilor pentru transportul în comun şi intrările în curţi existente;
 • Prevederea de dispozitive pentru siguranţa circulaţiei.

Rezultate:

 • 30 km de drum județean reabilitat;
 • 108.040,00 tone de marfă tranzitate anual pe drumul reabilitat;
 • 112.205 pasageri ce tranzitează anual drumul reabilitat;
 • 24 de locuri de muncă temporare și 4 permanente create în perioada de execuție a contractului.

Servicii:

 • Întocmirea dosarelor de rambursare;
 • Realizarea şi transmiterea către OI şi AMPOR a: notificărilor, actelor adiţionale, graficului de rambursare, situaţiilor cu achiziţiile realizate prin proiect;
 • Elaborarea rapoartelor de progres ale proiectului;
 • Realizarea de cash-flow-uri pe întreaga durată de implementare a proiectului;
 • Propunerea de măsuri de asigurare a disponibilului de fonduri, în vederea efectuării plăţilor din cadrul proiectului;
 • Participarea la toate ședinţele lunare ale echipei de implementare;
 • Participarea la toate vizitele de monitorizare ale OI sau AMPOR;
 • Sprijin în pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanţilor OI;
 • Întocmirea documentului de planificare tehnică (în prima lună de la contractare), care va actualiza reperele proiectului, va revizui indicatorii de implementare (de progres), comparativ cu  calendarul activităţilor şi reperelor din cererea de finanţare;
 • Înaintarea documentelor de planificare către Comitetului de Coordonare Generală;
 • Menţinerea legăturii cu Organismul Intermediar;
 • Identificarea riscurilor ce pot apărea în implementarea proiectului şi se vor propune măsuri alternative pentru situaţia în care riscurile identificate se materializează;
 • Verificarea periodică şi sistematică a îndeplinirii condiţiilor convenite prin cererea de finanţare şi prin contractul de finanţare, identificarea riscurilor potenţiale în privinţa acestui aspect şi va propune măsuri de prevenire sau remediere a efectelor acestora;
 • Contrasemnarea situaţiilor de lucrări prezentate de antreprenor şi certificate de către dirigintele de şantier (inginer), precum şi a tuturor cererilor de modificare faţă de situaţia inţială contractată, pentru asigurarea conformităţii cu condiţiile contractuale ale proiectului;
 • Elaborarea rapoartelor de progres ale proiectului, cu concursul direcţiilor de specialitate din cadrul celor două consilii judeţene, şi în conformitate cu cerinţele Contractului de finanţare, precum şi la solicitarea Comitetului de Coordonare Generală;
 • Asigurarea asistenţei tehnice la recepţiile parţiale şi la terminarea lucrărilor şi la recepţia produselor furnizate de către prestatorii de servicii contractate, conform prevederilor din Contractul de finanţare;
 • Întocmirea unui dosar cu informaţiile necesare auditării cheltuielilor proiectului, ce cuprinde regulile aplicabile, cadrul juridic, contractul de finanţare şi orice alte documente necesare în realizarea auditului proiectului;
 • Organizarea colectării documentelor contabile necesare pentru realizarea auditului şi informarea celor două consilii judeţene cu privire la solicitările de informaţii ale auditorului şi asupra problemelor identificate de acesta.