REABILITAREA CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BÂRLAD

Valoarea totală: 20.068.725,41 lei.

Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea durabilă a moștenirii culturale cu potențial turistic, din Regiunea de Nord-Est, în vederea creșterii contribuției sectorului economic la economia regiunii.

Obiectivul specific:
Obiectivul specific al proiectului este acela de a introduce Centrul Cultural Istoric Bârlad în circuitul turistic local/regional/național, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu care-l alcătuiesc, în scopul valorificării potențialului turistic cultural-științific, cu impact pozitiv asupra economiei locale. 1 obiectiv de patrimoniu național reabilitat (muzeul V. Pârvan);


Rezultate:

 • 1 obiectiv de patrimoniu național reabilitat (muzeul V. Pârvan);
 • 1 obiectiv de patrimoniu local reabilitat (teatrul  VI. Popa);
 • 20 de locuri de muncă temporare create;
 • 109 locuri de muncă permanente create;
 • Arie desfășurată construită cu structură de rezistență consolidată (7583 mp);
 • Arie utilă muzeu și teatru cu instalație electrică interioară refacută și instalație electric exterioară redimensionată (5347mp);
 • Suprafață clădire echipată cu instalații utilitare, de supraveghere și protecție anti-efracție și anti-incendiu (2263 mp);
 • Arie desfășurată construită cu elemente de arhitectură originale refăcute, atât la interior cât și la fațade și acoperișuri (5701 mp);
 • 8 agregate de răcire sistem MULTISPLIT cu 3 unități interioare montate;
 • 16 dezumidificatoare instalate;
 • 16 umidificatoare B125 instalate;
 • 16 termohygrografe instalate;
 • 16 termografe instalate;
 • 1 grup electrogen 50KVA instalat;
 • 1 centrală ventilatie climatizare instalată;
 • 1 centrală preparat apă rece instalată;
 • 2 ventilatoare axiale de extracție instalate;
 • 4 ventiloconvectoare instalate;
 • Magazie decoruri teatru refăcută (464,71 mp);
 • Suprafață parc amenajată(14300 mp);
 • Suprafață parcaje auto asfaltată (1850 mp);
 • Suprafață acces carosabil asfaltată (2200 mp);
 • Suprafață alei pietonale refacută(7100 mp)
 • Pichet de incendiu achiziționat și montat;
 • Mobilier și echipamente achiziționate;
 • Lift instalat;
 • Număr de turiști crescut cu 29,8%.


Servicii:

 • Asistenţă în relaţia dintre Beneficiar şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană şi orice alt organism abilitat de a efectua verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile;
 • Realizarea de proceduri de comunicare între părţi;
 • Asigurarea respectării regulilor privind vizibilitatea contribuţiei Uniunii Europene la proiect, în conformitate cu Anexa II – Măsurile de informare şi publicitate la contractul de Finanţare şi cu Manualul de Identitate REGIO;
 • Asigurarea instruirii Responsabilului Financiar al Beneficiarului în ce priveşte procedurile aplicabile în cursul implementării proiectelor finanţate din Fondurile Structurale;
 • Sprijin în derularea procedurilor de achiziţie publică;
 • Verificarea respectării concordanţei dintre caietul de sarcini, oferta tehnică şi situaţii de lucrări/facturi/procese-verbale de recepţie, pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;
 • Asistenţă la elaborarea dosarului de achiziţie de către Beneficiar, pentru toate contractele ce urmează a fi atribuite pe parcursul implementării proiectului;
 • Elaborarea şi transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de către potenţialii candidaţi, pentru toate contractele ce urmează a fi atribuite pe parcursul implementării proiectului;
 • Asistenţă la evaluarea ofertelor potenţialilor candidaţi, pentru toate contractele ce urmează a fi atribuite pe parcursul implementării proiectului;
 • Asistenţă la semnarea contractelor ce urmează a fi atribuite pe parcursul implementării proiectului;
 • Verificarea respectării concordanţei dintre caietul de sarcini, oferta financiară, situaţii de lucrări, facturi, ordine de plată, extrase de cont pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;
 • Realizarea instruirii furnizorilor cu privire la instrumentele de plată;
 • Elaborarea graficului de depunere a cererilor de rambursare;
 • Asigurarea de consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarelor de rambursare;
 • Suport în realizarea şi transmiterea către OI şi AMPOR a: notificărilor, actelor adiţionale, graficului de rambursare, situaţiilor cu achiziţiile realizate prin proiect;
 • Elaborarea rapoartelor de progres ale proiectului;
 • Realizarea de cash-flow-uri pe întreaga durată de implementare a proiectului şi realizarea de cash-flow-uri anuale;
 • Verificarea cash-flow-urilor înaintate de constructor pe durata lucrărilor de construcţii;
 • Participarea la toate sedinţele lunare ale echipei de implementare;
 • Participarea la toate vizitele de monitorizare ale OI sau AMPOR;
 • Sprijin în pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanţilor OI;
 • Sprijin în întocmirea pistei de audit şi urmărirea acesteia;
 • Urmărirea Calendarului de activităţi şi transmiterea către echipa de management a proiectului de informaţii periodice asupra stadiului realizării acestora şi a potenţialelor riscuri;
 • Formularea de propuneri privind managementul riscurilor, în vederea atingerii indicatorilor propuşi prin cererea de finanţare.

.