REABILITAREA ȘI VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC ȘI CULTURAL AL ANSAMBLULUI MĂNĂSTIRII ”FRUMOASA” DIN MUNICIPIUL IAȘI

Obiectiv general: Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est în vederea stimulării dezvoltării locale și regionale.

Servicii:

> Acordarea de asistenţă în relaţia dintre Beneficiar şi Autoritatea de Management
> Instruirea membrilor UIP asupra rolului şi responsabilităţilor fiecăruia pe parcursul managementului contractului de finanţare;
> Realizarea de proceduri de comunicare între părţi (Beneficiar, Consultant, AM POR, OI POR, Diriginte de Şantier, Constructor);
> Elaborarea documentaţiei de atribuire şi obţinerea avizării prealabile din partea OI pentru contractul de lucrări;
> Elaborarea şi transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de potenţialii ofertanţi pentru achiziţia de lucrări;
> Asistenţă la evaluarea ofertelor pentru contractul de lucrări, prin instruirea membrilor Comisiei de Evaluare desemnaţi de către Beneficiar;
> Asistenţă la realizarea dosarului de achiziţie de către Beneficiar pentru contractul de lucrări;
> Asistenţă la atribuirea contractelor de servicii în conformitate cu normele interne;
> Asistenţă la elaborarea Contractelor ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;
> Realizarea cash-flow-ului pentru toată durata de implementare a proiectului;
> Asigurarea instruirii Responsabilului Financiar al Beneficiarului în ce priveşte procedurile financiare aplicabile în cursul implementării;
> Revizuirea graficului de depunere a cererilor de rambursare;
> Elaborarea cererilor de rambursare și a cererilor de plată;
> Realizarea instruirii contractanţilor cu privire la documentele de plată;
> Asistă Dirigintele de Şantier la elaborarea Certificatelor Interimare de Plată;
> Verificarea corectitudinii facturilor primite de la contractanţi;
> Verificarea prealabilă a documentelor de plată utilizate de Beneficiar în legătură cu proiectul;
> Asigurarea managementului riscului pe toată durata de implementare;
> Monitorizarea derulării contractelor atribuite în cursul implementării proiectului, a rezultatelor obţinute şi a indicatorilor de realizare asumaţi prin Contractul de Finanţare;
> Monitorizarea realizării activităţilor propuse în proiect în graficul de timp stabilit, conform Contractului de Finanţare;Elaborarea unui sistem de raportare către Constructor.