REABILITAREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI BOTOȘANI

Valoarea totală: 61.099.129,20 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani.  Acest spital este cea mai mare și mai importantă unitate medicală din județul Botoșani, asigurând asistența medicală de urgență, cât și cea de specialitate pentru Botoșani și localitățile din județul Botoșani.

Obiectivele specifice al proiectului:

 • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor de Dezvoltare;
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare;
 • Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor;
 • Creşterea competitivităţii regiunilor ca localizări pentru afaceri;
 • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Servicii:

Monitorizarea din punct de vedere calitativ și cantitativ a  proiectului, cu respectarea și încadrarea în bugetul proiectului și în graficul de activități al acestuia:

 • Ședințe de lucru ale echipei de coordonare privind demararea concretă a planului de acțiune;
 • Predarea/primirea informațiilor, documentelor, studiilor necesare unei evaluări a situației existente a fiecărui moment monitorizat;
 • Urmărirea gradului de îndeplinire a activităţilor şi formularea de informări şi propuneri de remediere şi reîncadrare în graficul de activităţi al proiectului;
 • Urmărirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale şi de efectuare a plăţilor şi notificarea în timp util a echipei de proiect în acest sens;
 • Consultanță pentru pregătirea procedurilor de achiziții și monitoriarea realizării acestora;
 • Elaborarea de documente solicitate de Organismului lntermediar (OI), de Autoritatea de Management pentru POR (AM POR) şi de alte organisme care vor solicita date şi informaţii privind derularea contractului de finanţare;
 • Elaborarea de documente la solicitarea echipei de proiect privind derularea contractului de finanţare (ex.: notificări, acte adiţionale, alte situaţii etc);
 • Refacerea şi adaptarea tuturor documentelor de mai sus, conform cerinţelor Autorităţii Contractante, respectiv în conformitate cu cerinţele primite din partea Autorităţii de Monitorizare a POR (AM POR) sau din partea Organismului Intermediar (OI).
 • Păstrarea confidențialității cu privire la datele la care are acces în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin prin contract;
 • Cunoașterea contractului de finanțare dintre Autoritatea Contractantă și AM/OI POR și a legislației aplicabile.

Realizarea şi actualizarea, în urma discuţiilor cu membrii echipei de proiect, a Planului de Implementare a proiectului:

 • Dezvoltarea şi actualizarea Planul de Implementare a proiectului, împreună cu echipa de proiect din cadrul autorităţii contractante;
 • Livrarea Planului de Implementare a proiectului în termen de 15 zile  lucrătoare de la semnarea contractului de consultanță și revizuirea lui oridecâteori va fi nevoie.

Elaborarea rapoartelor de progres și a raportului final, în conformitate cu  cerinţele finanţatorului.

Elaborarea rapoartelor de progres și a raportului final, conform regulilor și cerințelor finanțatorului.

Elaborarea cererilor de prefinanțare și rambursare, în conformitate cu cerinţele OI și AM POR şi a altor organisme:

 • Elaborarea cererilor de prefinanțare și cererilor de rambursare în conformitate cu cerinţele finanţatorului.

Întocmirea şi menţinerea pistelor de audit corespunzătoare activităților din proiect:

 • Elaborarea de rapoarte lunare privind progresul cantitativ și calitativ al proiectului, care să cuprindă o raportare globală a activității tuturor prestatorilor

Asigurarea colaborării cu membrii echipei de proiect şi cu toţi prestatorii implicaţi în proiect în scopul îndeplinirii sarcinilor contractuale:

 • Menţinerea unui contact permanent cu autoritatea contractantă, cu managerul de proiect şi cu echipa de implementare a proiectului;
 • Participarea la şedinţele lunare de progres ale proiectului;
 • Consultantul va monitoriza și va menţine legătura cu prestatorii implicaţi în proiect prin intermediul echipei de proiect pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile contractuale faţă de autoritatea contractantă;
 • Notificarea în scris, în timp util, a echipei de proiect despre eventualele nereguli, întârzieri, abateri privind activitatea prestatorilor sau a activităților proiectului și elaborarea de propuneri de soluționare a acestora.

Asigurarea respectării legalităţii şi conformităţii tuturor activităţilor şi acţiunilor din cadrul proiectului:

 • Urmărirea şi verificarea eligibilităţii tuturor cheltuielilor efectuate.
 • Semnalarea imediată a cheltuielilor neeligibile efectuate de prestatorii implicaţi în proiect; sugerând şi măsuri ce pot fi luate pentru reglementarea situaţiei.
 • Semnalarea potenţialelor aspecte litigioase din cadrul relaţiilor contractuale cu prestatorii şi propunerea de soluţii;
 • Informarea promptă a autorităţii contractante asupra eventualelor modificări legislative şi corelarea documentaţiilor cu aceste modificări.