RESTAURAREA MUZEULUI „VASILE POGOR” IAȘI

Obiectivul general: Valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ca factor de impulsionare a dezvoltării locale.
Obiectivul specific: Valorificarea potenţialului cultural-istoric şi turistic al
Muzeului “Vasile Pogor” Iaşi

Rezultate: Restaurarea, protejarea şi conservarea clădirii Muzeului “Vasile Pogor” Iaşi. Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene; Creşterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 20,00 % pentru primul an de exploatare.

SERVICII
> Planificarea activităților proiectului;
> Urmărirea și managementul proiectului pe toată perioada de derulare al acestuia din punct de vedere al cerințelor programului de finanțare; > Realizarea monitorizării activităților proiectului
> Urmărirea gradului de îndeplinire a activităților conform graficului de activități al proiectului și informarea în scris a beneficiarului cu privire la orice întârziere în derularea proiectului și propuneri clare de remediere și readucere a graficului activităților în parametrii inițiali;
> Monitorizarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a proiectului cu respectarea și încadrarea în bugetul proiectului și în graficul de activități al acestuia;
> Urmărirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale și de efectuare a plăților și notificarea în timp util a echipei de proiect în acest sens
> Notificarea în scris în timp util a beneficiarului despre eventualele nereguli, întârzieri, abateri privind activitatea prestatorilor sau a activităților proiectului și elaborarea de propuneri de soluționare ale acestora;.
> Asistență în elaborarea rapoartelor de progres lunare/periodice în conformitate cu cerințele finanțatorului;
> Asistență în elaborarea cererilor de rambursare/plată în conformitate cu cerințele finanțatorului;
> Asistență în elaborarea tuturor notificărilor, a propunerilor de acte adiționale, împreună cu întreaga documentație atașată, conform cerințelor si termenelor contractului de finanțare ce se impun în cadrul proiectului;